Regulamin sklepu

Poznaj nasz regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem https://www.szykownydom.com, jest prowadzony przez: KACPER ROŻEK z siedzibą w Warszawie przy ul. Obarowska 21/22, 04-337 Warszawa, NIP 9522153078, zwanym dalej „SPRZEDAWCĄ”.
 2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego pobieranie, utrwalanie na trwałym nośniku na urządzeniu KUPUJĄCEGO, a także drukowanie.
 3. KUPUJĄCY dokonując zakupów, a także rejestrując się na stronie www.szykownydom.com zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu zaznaczając tzw. check – box.
 4. Kontakt pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM umożliwiony będzie za pomocą danych adresowych dostępnych w pkt. 1, oraz na stronie sklepu internetowego www.szykownydom.com.
 5. Każdy KUPUJĄCY jest obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach SPRZEDAWCA zamieszcza na stronie www.szykownydom.com, zwanej dalej Sklepem Internetowym.
 2. Wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym dotyczące towaru, ceny, ilości, rodzaju opakowania, terminu dostawy lub odbioru należy postrzegać nie jako ofertę, a jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. KUPUJĄCY dokonuje zamówienia towaru poprzez opcję DODAJ DO KOSZYKA dostępną przy wybranym przez niego towarze oraz poprawne wypełnienie Formularzu Zamówienia i zaznaczenie opcji ZAMAWIAM.
 4. W Formularzu Zamówienia należy wybrać sposób dostawy oraz podać prawidłowe lub w przypadku posiadania Konta Użytkownika potwierdzić prawidłowe dane adresowe, na które ma zostać wysłane zamówienie, dane kontaktowe i określić dane do faktury VAT, jeżeli taka ma zostać wystawiona przez SPRZEDAWCĘ.
 5. Formularz Zamówienia wypełniony w sposób niekompletny lub przy użyciu nieprawdziwych danych nie stanowi podstawy zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Po zaznaczeniu opcji ZAMAWIAM, KUPUJĄCY zostaje przeniesiony do wyboru sposobu płatności, który zatwierdza poprzez zaznaczenie opcji ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 7. Złożenie zamówienia następuje w momencie zaznaczenia opcji ZAMAWIAM I PŁACĘ i stanowi złożenie przez KUPUJĄCEGO oferty nabycia towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia SPRZEDAWCA przesyła na podany przez KUPUJĄCEGO w Formularzu Zamówienia adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem SPRZEDAWCY o przyjęciu oferty złożonej przez KUPUJĄCEGO.

§ 3. FORMY PŁATNOŚCI
 1. KUPUJĄCY może dokonać wyboru formy płatności, o którym mowa § 2 ust. 5 spośród następujących form:
  a) płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU;
  b) płatność za pobraniem (płatność gotówką kurierowi podczas dostawy).
 2. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że towar zostaje wysłany po dokonaniu pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Płatność za pobraniem pobierana jest podczas dostawy towaru.
 4. Usługę „płatność on-line” za pośrednictwem portalu PayU realizuje PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 5. Szczegółowe warunki realizacji “płatności on-line” za pośrednictwem portalu PayU dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl

§ 4. MODYFIKACJE ZAMÓWIEŃ
 1. KUPUJĄCY może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez SPRZEDAWCĘ przesyłki z przedmiotem zamówienia do KUPUJĄCEGO. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 6 pkt 10-13 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@szykownydom.com
 3. KUPUJĄCY otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez KUPUJĄCEGO w procesie składania zamówienia.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Termin realizacji danego zamówienia wynosi od 5 do 30 dni roboczych.
 2. Termin realizacji to okres od momentu zawarcia umowy do momentu dostarczenia KUPUJĄCEMU towaru.
 3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia w terminie określonym w pkt. 1 okaże się niemożliwa, ze względu na właściwości lub dostępność towaru, KUPUJĄCY zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail wraz z podaniem możliwego terminu dostarczenia towaru. W takiej sytuacji od decyzji KUPUJĄCEGO zależy, czy będzie oczekiwał na realizację zamówienia, czy też anuluje zamówienie.
 4. Towar dostarczony będzie do KUPUJĄCEGO w sposób jaki wybierze na etapie składania zamówienia za pośrednictwem firmy świadczącej profesjonalne usługi przewozowe („Przewoźnik”).
 5. Warunki dostawy towaru przez Przewoźnika określają właściwe regulacje obowiązujące u Przewoźnika.
 6. KUPUJĄCY powinien ustalić stan przesyłki doręczanej przez Przewoźnika w momencie dostarczenia przesyłki (akt staranności).
 7. KUPUJĄCY powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Przewoźnika i w razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie zgłosić Przewoźnikowi stosowną reklamację. Do reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu powinno dołączyć się protokół szkody podpisany przez KUPUJĄCEGO i dostawcę przesyłki. W treści w/w protokołu szkody winien znajdować się opis stwierdzonych zastrzeżeń oraz przedmiot dostawy wraz z opakowaniem, w którym został on dostarczony KUPUJĄCEMU.
 8. Koszty przesyłki towaru ponosi KUPUJĄCY.
 9. Opłata za dostawę towaru jest zależna od jej wysokość, wagi i rozmiarów zamawianego towaru. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu KUPUJĄCY jest informowany przy składaniu oferty kupna towaru. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu towaru.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA
 1. KUPUJĄCY będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu – zwane dalej “oświadczeniem” – KUPUJĄCY może złożyć za pomocą Formularza Odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. W szczególności można skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014 roku.
 3. Do oświadczenia należy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
 4. KUPUJĄCY może wysłać oświadczenie pocztą tradycyjną na adres: Kacper Rożek, ul. Obarowska 21/22 04-337 Warszawa albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@szykownydom.com
 5. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie przesłać KUPUJĄCEMU potwierdzenie otrzymania oświadczenia złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia zostanie przesłane KUPUJĄCEMU w formie pliku PDF, za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Do zachowania 30 dniowego terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje KUPUJĄCEMU w wypadkach:
  a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) umowy zawartej na aukcji publicznej;
  l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a KUPUJĄCY jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Ponosi on natomiast odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy tj. KUPUJĄCY powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego zwrotu.
 9. Zwracany przez KUPUJĄCEGO towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 10. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania OŚWIADCZENIA, zwraca KUPUJĄCEMU wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (tj. za transport od SPRZEDAWCY do KUPUJĄCEGO) z zastrzeżeniem, że SPRZEDAWCA zwraca KUPUJACEMU jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie SPRZEDAWCY.
 11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KUPUJĄCY, chyba że KUPUJĄCY wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 12. KUPUJĄCY ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 13. KUPUJĄCY ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 14. Zwrotu towaru należy dokonać na adres SPRZEDAWCY: Kacper Rożek ul. Obarowska 21/22 04-337 Warszawa.
 15. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez KUPUJĄCEGO dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7. REKLAMACJE
 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć KUPUJĄCEMU towar bez wad.
 2. KUPUJĄCYM będącym Konsumentami, przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, według postanowień dotyczących konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru.
 3. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi – w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego – w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.
 4. Oferowane towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta zwaną dalej “gwarancją”. SPRZEDAWCA odrębnej gwarancji nie udziela. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, KUPUJĄCY może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 5. KUPUJĄCY może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. REKLAMACJĘ można złożyć za pomocą Formularza Reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego oraz stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który zostanie przez KUPUJĄCEGO wypełniony oraz wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@szykownydom.com
 7. KUPUJĄCY nie jest zobowiązany do skorzystania z Formularza Reklamacji. W celu usprawnienia rozpatrzenia Reklamacji złożonej w innej formie niż przez wypełnienie Formularza Reklamacji zaleca się, by KUPUJĄCY zawarł w zgłoszeniu reklamacyjnym następujące informacje:
  a) imię i nazwisko kupującego;
  b) nazwę towaru;
  c) datę nabycia towaru;
  d) numer zamówienia;
  e) szczegółowy opis wady towaru;
  f) chwilę powstania wady towaru.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji SPRZEDAWCA niezwłocznie skontaktuje się z KUPUJĄCYM w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez SPRZEDAWCĘ Reklamacji.
 10. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do SPRZEDAWCY, KUPUJĄCY zostanie poproszony przez SPRZEDAWCĘ o dostarczenie towaru na koszt SPRZEDAWCY na adres: Kacper Rożek ul Obarowska 21/22 z siedzibą w Warszawie 04-337. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez KUPUJĄCEGO byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, KUPUJĄCY poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, towaru SPRZEDAWCY w miejscu, w którym towar się znajduje.

§ 8. PROMOCJE
 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 4. Do promocji stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie wykraczającym poza postanowienia regulaminu danej promocji.
 5. Jeżeli konkretna promocja nie posiada odrębnego regulaminu stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych jest Kacper Rożek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KACPER ROŻEK z siedzibą w Warszawie przy ul. Obarowska 21/22, 04-337 Warszawa. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych przez KUPUJĄCEGO jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez KUPUJĄCEGO zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez SPRZEDAWCĘ usług drogą elektroniczną oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 4. SPRZEDAWCA przetwarza dane osobowe KUPUJĄCEGO w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów z KUPUJĄCYM i wykonywania umów Sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie Internetowym, w tym również w zakresie niezbędnym do jego doręczenia, a jeżeli KUPUJĄCY wyraża zgodę również w celach marketingowych.
 5. KUPUJĄCY ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Akceptując Regulamin, KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez KUPUJĄCEGO danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  a) wezwania KUPUJĄCEGO do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji podanych przez KUPUJĄCEGO danych osobowych, pod rygorem zablokowania Konta Użytkownika lub odstąpienia z winy KUPUJĄCEGO od zawartej umowy sprzedaży,
  b) natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  c) odmowy zawarcia umowy sprzedaży.

§ 10. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep Internetowy www.szykownydom.com jest administrowany i redagowany przez SPRZEDAWCĘ.
 2. Sklep Internetowy służy nabywaniu przez KUPUJĄCYCH towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wywołane siłą wyższą, niezawinioną przez niego awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją jakichkolwiek osób trzecich.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, wynikających zwłaszcza z dokonywania przez SPRZEDAWCĘ zmian lub aktualizacji w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania KUPUJĄCY zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat.
 5. KUPUJĄCY zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania. W celu utworzenia Konta Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji zamieszczony w serwisie pod adresem: www.szywkownydom.com/rejestracja
 7. KUPUJĄCY podczas rejestracji ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą, jest on obowiązany również do aktualizacji podanych danych w razie ich zmian.
 8. KUPUJĄCY przekazując Login lub Hasło do jego Konta Użytkownika osobom trzecim robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest dobrowolne.
 10. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.
 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KUPUJĄCEGO na stronach Sklepu Internetowego treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.
 12. SPRZEDAWCA wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.szykownydom.com przez KUPUJĄCEGO, umożliwiających:
  a) zapamiętanie danych logowania KUPUJACEGO oraz innych danych z nim związanych;
  b) utrzymania sesji KUPUJĄCEGO;
  c) dostosowania witryny szykownydom.com do potrzeb KUPUJĄCYCH;
  d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego;
  e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.szykownydom.com.
 13. Witryna www.szykownydom.com może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności reklam.
 14. Sklep Internetowy www.szykownydom.com używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi KUPUJĄCYCH. KUPUJACY może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się pod adresem www.szykownydom.com/polityka-cookies.
 15. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@szykownydom.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www pod adresem www.szywkownydom.com/reklamacje lub listownie na adres: Kacper Rożek z siedzibą w Warszawie przy ul Obarowska 21/22, 04-337.
 16. SPRZEDAWCA będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 17. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KUPUJĄCY składa takie oświadczenie na adres sklep@szykownydom.com SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KUPUJĄCEGO. Realizacja zamówień towarów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez SPRZEDAWCĘ zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Przygotowując niniejszy Regulamin SPRZEDAWCA dołożył najwyższych starań celem ukształtowania praw i obowiązków konsumenta z poszanowaniem dobrych obyczajów i jego najlepszych interesów. Stanowi on wyraz zbioru dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Zmiana Regulaminu:
  a) SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu SPRZEDAWCY – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  b) Zmieniony regulamin wiąże KUPUJĄCEGO, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. KUPUJĄCY został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  c) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych KUPUJĄCYCH będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  d) W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych KUPUJĄCY będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
 5. SPRZEDAWCA zapewnia, że bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości oraz potrzebom jego KUPUJĄCYCH.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny KUPUJĄCEGO następujących wymagań technicznych:
  a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
  b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KUPUJĄCYM będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KUPUJĄCYM niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
 9. KUPUJĄCY może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach i według procedur dostępnych na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1.
 1. 1. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” przez Kacper Rożek z siedzibą w Warszawie 04-337 przy ul. Obarowska 21/22, NIP: 9522153078, adres poczty elektronicznej: sklep@szykownydom.com, numer telefonu kontaktowego: +48 798 450 924 opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora (dalej również: „Usługodawca”).
 2. 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.
 3. 3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy;
  2. b. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. c. przeglądarka internetowa: Firefox 60 lub wersja wyższa, Internet Explorer 11 lub wersja wyższa, Opera 53 lub wersja wyższa, Google Chrome 58 lub wersja wyższa i Safari 10 lub wersja wyższa;
  4. d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768;
  5. e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
  6. f. ważny/aktywny adres e-mail;
  7. g. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 2. Zasady korzystania z usługi newsletter
 1. 1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:
  1. a. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i ich partnerów, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,
  2. b. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto pod adresem internetowym: www.fajne-lampu.eu (dalej również: „Serwis”), drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i ich partnerów, w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych,
  3. c. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i ich partnerów, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 2. 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  1. a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
  2. b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter).
 3. 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 4. 4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy,
  2. b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;
  3. c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. Ochrona danych osobowych
 1. 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  1. a. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Pośrednictwo ubezpieczeniowe MAREK ROŻEK z siedzibą w Warszawie ul. Ślimaka 31, 04-862 Warszawa,
  2. b. Kontakt w sprawie danych osobowych: szykownydom2015@gmail.com,
  3. c. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. d. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, m. in.: DHL Parcel Polska SP. Z O. O., Torino Holding S. A.
  5. e. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane będą przez okres 3 lat
  6. f. Usługobiorca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. g. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. h. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.
 3. 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.
 4. 4. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.

§4. Własność intelektualna usługodawcy

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.


§5. Reklamacja
 1. 1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
 2. 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 3. 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład pisemnie na adres: KACPER ROŻEK przy, ul. Obarowska 21/22, 04-337 Warszawa.
 4. 4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 5. 5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

§6. Rozwiązanie umowy oraz zmiana regulaminu
  1. 1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.
  2. 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
   1. a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  3. 3. Usługodawca swoje oświadczenie wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
  4. 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.
  5. 5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
  6. 6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
   1. a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   3. c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  7. 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
  8. 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe
   1. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
   2. 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
   3. 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
   4. 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.